Základný strategický balíček

Základný strategický balíček obsahuje sériu piatich dvojhodinových rozhovorov, niekoľkokrokové vypracovanie základného strategického dokumentu organizácie a prezentáciu stratégie kľúčovým účastníkom.

Základný strategický dokument

Základný strategický dokument organizácie má časť vonkajšie prostredie, časť vnútorné prostredie a časť strategické ciele.

Vonkajšie prostredie

Časť vonkajšie prostredie tvorí strategická analýza životného prostredia organizácie, najmä:

 • popis tohto prostredia
 • špecifické vnímanie tohto prostredia organizáciou
 • identifikáciu činiteľov životného priestoru a prostredia organizácie
 • predpokladný výhľad do budúcnosti tohto prostredia vo forme viacerých scénarov
 • špecifické príležitosti prostredia, riziká  a hrozby prostredia
 • postupmi na využitie existujúcich príležitostí a vytváranie ďalších príležitostí na jednej strane a zamedzenie, vyhnutie sa, poistenie sa či minimalizáciu dopadov hrozieb, predchádzanie vzniku nových hrozieb či eskalácie existujúcich

Vnútorné prostredie

Časť vnútorné prostredie sa venuje najmä:

 • hodnotám a kultúre organizácie
 • jej misii a filozofii
 • všeobecne jej pôsobeniu navonok a dovnútra
 • silným stránkam organizácie
 • slabým stránkam organizácie
 • možným postupom na maximalizáciu využitia potenciálu silných stránok a ak nie sú slabé stránky podmienené kritickými silnými stránkami aj odstráneniu “zbytočných” chýb a slabých  stránok,
 • postupom na zmenu vnútorného prostredia tak, aby bola organizácia čo najlepšie pripravená na dosahovanie strategických cieľov, pretože silné a slabé stránky sú často dve odvrátené strany tej istej mince

Strategické ciele

V tretej časti sú definované strategické ciele organizácie, ich časový rámec a ukazovatele na meranie plnenia týchto cieľov.

Kompas pri každodennom rozhodovaní

Tento dokument a jeho  tézy slúžia ako kompas pri každodennom rozhodovaní a správaní organizácie. Všetky čiastkové ciele sledujú dosiahnutie strategických cieľov. Všetky dokumenty (plány, poriadky, smernice, nariadenia, politiky a ďalšie) a činnosti organizácie sú rozvinutím myšlienok základného strategického dokumentu a ich rozpracovaním do detailov danej špecifickej oblasti, ako je napríklad manažment ľudských zdrojov, predaj, marketing a ďalšie.

Nevyhnutnosť pre dlhodobý úspech

Určitý nadhľad nad každodenným ruchom a sformulovanie stratégie  potrebuje každá organizácia, ktorá má záujem o dlhodobé a skutočne premyslené a koordinované pôsobenie. Samozrejme podľa veľkosti a zložitosti organizácie sa líši potreba a forma formulovania stratégie. Od jednoduchého vyhlásenia podnikovej misie, základnej SWOT analýzy (analýza slabých a silných stránok organizácie a príležitostí a hrozieb v prostredí) a formulovania niekoľkých strategických cieľov pre malú, jednoduchú organizáciu až po komplexný systém strategického riadenia, premietnutý aj do informačného systému a certifikácie pre sofistikované organizácie.

Základný strategický balíček, ktorý som tu v krátkosti predstavil, môže byť využitý ako hotové riešenie pre malú organizáciu alebo ako podklad a prvý ucelený krok pre komplexný systém strategického riadenia. Samozrejme ponúkam aj ďalšiu spoluprácu, práce a konzultácie pri ďalších krokoch budovania alebo zmeny takého systému, prípadne riadenie náročného projektu budovania komplexného systému strategického riadenia.