5 výhod, ktoré stoja za to

Využitie služieb mojej kancelárie prináša päť výhod, ktoré stoja za to:

  1. Zameranie na výsledky. Vyriešenie problému, vykonanie činnosti, splnenia úlohy alebo vypracovanie diela. Všetko profesionálne a efektívne.
  2. Špičkové vybavenie kancelárie okamžite k dispozícii. Odpadá nutnosť míňať peniaze na nové počítače, kancelárske zariadenia, či ďalšie licencie kancelárskych programov.
  3. Pružné riadenie potrieb ľudských zdrojov. Sezónne výkyvy, občasné práce, dočasné práce a podnikové projekty nemusia znamenať ťažké rozhodnutia, zamýšľanie sa či zdôvodňovanie, čo s uvoľnenými pracovníkmi po skončení týchto prác a projektov. Vyhnete sa nákladom a ďalším záväzkom pri nepríjemnom možnom uvoľnení pracovníkov z trvalého pracovného pomeru. Riešenie neistoty vo vývoji podnikateľkého prostredia, neistoty a výkyvom na cieľovom odbytišti či neistoty spojené s vývojom samotného podniku.
  4. Zlepšenie kľúčových indikátorov efektivity podniku, pretože s rovnakým počtom kmeňových zamestnancov (ukazovatele na jedného zamestnanca) a investícií do kancelárskeho vybavenia (ukazovatele investičnej efektívnosti) dosiahnete viac.
  5. Splnenie si zákonnej povinnosti zamestnávateľa o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Podľa neho ak úrad práce vedie v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím tak každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov. Podľa § 64 tohto zákona môže túto povinnosť zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Moja kancelária má status takéhoto chráneho pracoviska.