Príklady poskytovaných služieb

Bohatá prax v oblasti získavania a spracovania informácií, v oblasti marketingu a predaja a chodu podniku všeobecne, mi umožňuje reagovať na mnohé potreby organizácií rôzneho druhu a zamerania, vrátane zabezpečenia spolupráce s odbornými špecialistami, ako napríklad s právnikmi pri konečnej formulácií zmlúv, taríf a obchodných podmienok, účtovníkmi či audítormi pri zabezpečení ekonomickej prevádzky organizácie alebo technickými špecialistami pri budovaní alebo prevádzkovaní technickej infraštruktúry. Pre lepšiu názornosť tu zvýrazňujem konkrétne niektoré činnosti a diela, ktorými môžem prispieť k úspechu Vašej organizácie.

Produktový manažment – podpora komplexného produktového manažmentu počas celého životného cyklu produktu, najmä:

 • vypracovanie dokumentov produktovej myšlienky, produktového konceptu a popisu  produktu
 • podpora pri praktickej realizácii činností projektu návrhu, vývoja a spustenia nového produktu
 • vypracovanie produktových a podnikateľských kalkulácií a prípadovej štúdie (biznis case)
 • vypracovanie produktovej časti cenníkov, taríf a obchodných podmienok
 • vypracovanie procesov a metodík
 • vypracovanie podkladov a spolupráca pri tvorbe vonkajších marketingových materiálov
 • príprava produktového listu
 • vypracovanie systému monitoringu, reportingu produktov a analýzy výnosov, ziskovosti a zákazníkov
 • spolupráca na príprave a realizácií produktových kampaní
 • testovanie produktu

Podpora predaja, najmä:

 • vypracovanie predajných argumentov
 • vypracovanie predajných materiálov a návodov na obsluhu
 • podpora pri realizácii obchodných prípadov a vypracovanie obchodných ponúk

Podnikateľské poradenstvo

 • ročný podnikateľský plán firmy
 • trhová rešerš
 • projektové aj úlohové zadania pre dodávateľov
 • tvorba tlačových správ

Dokumentový manažment organizácie

 • šablóny dokumentov a formulárov
 • spracovanie podnikových údajov a ich prezentácia v tabuľkách, grafoch a prezentáciách
 • ucelené podnikové dokumenty najrôznejšieho druhu

Informačné technológie

 • skripty v bash pre automatizáciu činností v operačnom systéme Linux
 • jednoduché programy a časti programov v jazyku Python bez grafického rozhrania

Administratívne a kancelárske činnosti rôzneho druhu

 • príprava dokumentácie a vybavovanie záležitostí najrôznejšieho druhu