Filozofia a misia

Je dobré byť jednoznačný, zrozumiteľný a predvídateľný. Bez zložitých úvah sa sústredíme na jednu vec, ktorá vyjadruje podstatu. Je pravda, že existencia vecí začína jedným slovom. Bez tohto slova je (existuje) všetko a zároveň je nič. Toto slovo určuje čo je možné a čo bude. Sú veľké slová a tie riešia iní ľudia. My máme malé slovo. A to slovo je inžiniering.

Sme inžinieri. Tvoríme skutočné veci, pretože fungujú(1). Veríme, že na dobre vybudovaných a stabilných základoch a v dobre navrhnutých systémoch sa každý deň dejú zázraky. Zázraky sa dejú dokonca tak často, že ich považujeme za prirodzené. Nie je to mágia, ale technológia. Pretože v dobre navrhnutom systéme sa veci dejú samozrejme a samé od seba. Symbolom uvedomelej inžinierskej činnosti je vzorec, funkcia, ktorá keď je aplikovaná na súčasné hodnoty premenných, vytvára požadovaný výsledok – kalkul.

Veci videné a veci viery a názoru
Zjednodušene povedané svet je komplexný. Má reálnu zložku, veci ktoré môžeme vidieť (2) a dokázať a imaginatívnu zložku, veci v ktoré veríme(3). Veľmi všeobecne možno povedať, že existujú dva typy inžinierov, ktorí sa zaoberajú oboma zložkami. Architekti a ekonómovia. Veľa je možné dosiahnuť položením dôrazu na reálnu zložku. Reálna zložka sa dá mimoriadne zdynamizovať, využiť, zatraktívniť a zhodnotiť využitím imaginatívnej zložky.

Nazvime ľubovoľnú časť sveta, či už je to hmotný statok, stav, pocit alebo činnosť slovom vec. Spojením vnímania reálnej a imaginárnej časti jednotlivých častí sveta objektom, človekom s potrebami(4), vzniká pojem hodnota tejto veci. Ako veľmi túto vec potrebujem alebo chcem. Každý človek vníma určitú vec rozlične aj keď možno podobne a má odlišné potreby a teda aj priraďuje určitej veci odlišnú hodnotu. Vzájomným porovnaním takýchto hodnôt jednotlivých vecí vzniká číselné vyjadrenie – cena veci (5).

Cena sa vytvára na trhu(6), čo je abstraktné miesto, kde sa stretávajú ľudia so svojimi potrebami(dopyt) a veci so svojimi charakteristikami(ponuka). Cena sa vyčísľuje v peniazoch, ale nie vždy ich treba hneď alebo vôbec zaplatiť. Cena umožňuje, že výrobca auta nemusí hľadať pekára, ktorý potrebuje auto, keď sa chce dať ostrihať, pretože holič je hladný.

Inžiniering
Veci sa vyrábajú z iných vecí, ktoré nazývame výrobné zdroje. Tri tradičné – pôdu, prácu a kapitál – možno doplniť o dva nové – technológiu/procesy a vedomosti/informácie a dva veľmi často prehliadané, ktorými sú sila/moc (niečo presadiť) a imidž/povesť. Jednotlivé zdroje sú vzájomne do určitej miery jednotlivo alebo v kombinácii nahraditeľné. Ich nahraditeľnosť je určená časom, cenou(nákladmi) a stavom veci. Uvedieme niekoľko príkladov: Stroj(technológia) možno nahradiť ľuďmi (práca) a naopak. Efektívna organizácia (procesy) ušetrí mnoho práce. Pôdu novou vyšľachtenou odrodou s vyššími výnosmi(technológia+vedomosti). Keď však nie je k dispozícii, trvá mnoho rokov kým sa vyšľachtí. Niektoré technológie a vedomosti sa dajú kúpiť (kapitál), niektoré nie.

Všetko má však svoje hranice a mieru (príliš veľa zberačov pošliape úrodu) a vrámci týchto hraníc ako bolo uvedené vyššie, svoju cenu. Časom sa cena mení. Pre jedného môže byť výhodná, pre niekoho primeraná, iného zničí. A človek ak chce (z)mení všetko – trh zreguluje, cenu zreguluje alebo znehodnotí peniaze.

Inžiniering ako ho tu definujeme, nie je regulovanie trhu ani ovplyvňovanie ceny peňazí.

Inžiniering (7) je vytváranie hodnôt a ich použitie na uspokojenie potrieb ľudí využitím/použitím najefektívnejšej dostupnej kombinácie zdrojov so zreteľom na trvalú udržateľnosť uspokojovania týchto potrieb.

Takýto inžiniering je misiou mojej firmy. A to je všetko čo k tomu treba povedať.

Baťa – tradícia ako vzor
Ako každý z nás aj my sa radi postavíme na plecia velikánov a prihlásime sa k tradícii. Naštastie máme na dosah jednu gigantickú. V jednej vete s priekopníkmi manažérskeho systému, podnikania a remesla – pojmami ako Ford, Toyota, IBM, Google alebo Apple, s pokojným svedomím možno spomenúť slovo Baťa. Ultimatívna znalosť remesla, dokonalá správa podniku, technicky dokonalá výroba a organizácia práce, prepracovaný marketingový manažment, globálna diverzifikácia, spoločenská zodpovednosť a rozvoj krajiny, schopnosť inšpirovať sa a vôľa učiť sa a vôbec hľadať “systémovo” správne riešenie a nie iba hasiť jeden problém za  druhým, osobná odvaha realizovať svoju víziu sú hodnoty, ku ktorým sa hlásim.

Od malých jednoduchých vecí ako je príprava jednoduchého návodu na používanie vášho produktu po asistenciu pri návrhu, budovaní a zabiehaní vášho celkového podnikového systému vás týmto pozývame, aby ste si prezreli produktové stránky a prípadne vyskúšali produkty, ktoré nájdete v kategóriách. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať . Ak nám venujete hodinu času na informatívny rozhovor následne pre vás pripravíme nezáväznú prezentáciu ako by sme vedeli prispieť k vašemu úspechu.

………………………………………………………………………
(1) V duchu hesla, ktoré som prvý krát čítal u C. G. Junga – “Wirklich ist was wirkt.”
(2) Reálne veci sú aj veci abstraktné, napríklad organizácia, ktorú môžeme vidieť na organizačnom diagrame alebo aj na rozložení parkovacích miest firmy. Reálne veci nemusia byť len hmatateľné.
(3) Imaginárne veci sú veci viery a názoru. Čo sa mi páči a čo nepáči. Časť toho sú skúsenosti a psychológovia sa snažia presvedčiť nás, že vedia vysvetliť aj veci imaginárne, odvolaním sa na túto malú časť. A keď už vysvetlili, samozrejme spätne, všetko, tak príde 1 maličká vec a domček z karát viery a názorov psychológov sa zosype a ostatnú zasa len smiešne zblúdené poučky viery a názoru, ktoré tvrdí že viera a umenie a názor neexistuje.
(4) Človek s potrebami, ale tie potreby nemusia byť nevyhnutne racionálne.
(5) Inak subjektívne vnímaná schopnosť uspokojiť potreby ľudí
(6) Je mimo rozsah tohto článku charakterizovať trh.
(7) Používame slovo inžiniering, ktoré tak ako mnoho veľa iných slov bolo použité mnohokrát a mnohokrát aj zneužité. Taktiež si to netreba zamieňať zo slovom reinžiniering.